2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050123-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิพิฐพนธ์ แคล้วกระโทก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NIPITPHON KLAWKRATHOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความเชื่อของทีมการศึกษาชั้นเรียนเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : กรณีศึกษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) BELIEFS OF THE LESSON STUDY TEAM ABOUT MATHEMATICS TEACHING ON LESSON STUDY AND OPEN APPROACH: CASE STUDY 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา ป.โท ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มกราคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.005/2563 ลว. 6 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 มกราคม 2563 Turnitin 24% ภาคปลาย 62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ คำสั่ง ศศ.บศ. 234/2562 ลว.7 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี