2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Opisthorchis viverrini infection induces metabolic disturbances in hamsters fed with high fat/high fructose diets: implications for liver and kidney pathologies 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 เมษายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Journal of Nutritional Biochemistry 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
     ISBN/ISSN 0955-2863 
     ปีที่ 2022 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ A combination of Opisthorchis viverrini infection and high fat/high fructose diets (HFa/HFr) intake is likely to enhance fatty liver and kidney pathologies. Here we investigated the combined effects of chronic O. viverrini infection and HFa/HFr intake on liver and kidney pathologies, metabolism and gut microbiome in hamsters. Animals were infected with O. viverrini and fed with either standard chow (OV group) or HFa/HFr diet (OH group) and non-infected hamsters fed with either standard chow (NC) or HFa/HFr diet (HF) for 8 months. The OH group exhibited dyslipidemia and the highest severity of fatty liver. Tubular damage, inflammatory cell infiltration and tubular fibrosis were most prominently observed in this group, supported by increased expression of KIM-1, HMGB-1 and MCP-1. Urinary 1 H NMR metabolic profiles rvealed that tauro- -muricholic acid level was increased in the OV and OH groups whereas metabolites involved in the TCA cycle and gut microbiota-related metabolites (phenylacetylgycine, trimethylamine and trimethylamine- N -oxide) were lower in OV, HF and OH groups compared to the NC group. Gut microbial profiles in the OH group were also different from other groups. In conclusion, O. viverrini infection and HFa/HFr diet induced disturbance of metabolites and gut microbiota associated with concurrent liver and kidney pathologies in hamsters. 
     คำสำคัญ Liver fluke, High-fat and high-fructose diets, Non-alcoholic fatty liver disease, 61 Kidney damage, Nuclear magnetic resonance spectroscopy, Gut microbiota 
ผู้เขียน
587070027-0 น.ส. อรอุมา เฮ้านนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0