2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพในการดูแลชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการหญิง และคู่ที่มีผลเลือดบวก ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 พฤษภาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารโรคเอดส์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ 1.ศักยภาพ 2.ผู้ให้บริการสุขภาพ 3.กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
ผู้เขียน
615060074-6 นาง วาทินี ทิพจ้อย [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0