2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615060074-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วาทินี ทิพจ้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WATINEE TIPCHOI
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 28/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพในการดูแลกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) HEALTH CARE PROVIDER’S COMPETENCY TO IMPLEMENTING PREVENTION HIGH RISK OF HIV INFECTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 21 กุมภาพันธ์ 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 มกราคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรสา กงตาล คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 4/2562 ลว.7 ม.ค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพในการดูแลชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการหญิง และคู่ที่มีผลเลือดบวก ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวารสาร วารสารโรคเอดส์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 พฤษภาคม 2565 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ