2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615060074-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วาทินี ทิพจ้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WATINEE TIPCHOI
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพในการดูแลกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) HEALTH CARE PROVIDER’S COMPETENCY TO IMPLEMENTING PREVENTION HIGH RISK OF HIV INFECTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรสา กงตาล คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 4/2562 ลว.7 ม.ค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-