2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Improvement of Natural Thai Bentonite Modified with Cationic Surfactants on Hexavalent Chromium Adsorption from an Aqueous Solution  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤษภาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Adsorption Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi Limited 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2022 
     ฉบับที่ 2022 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 1-15 
     บทคัดย่อ This work was performed to evaluate the adsorption properties of modified Thai bentonites (MTBs) on hexavalent chromium (Cr (VI)) by using a popularly capable surfactant (hexadecyltrimethylammonium bromide (HDTMA)) compared to an alternative surfactant (cetylpyridinium chloride (CPC)). The adsorption properties of the surfactant load, adsorbent weight, contact time, initial Cr(VI) concentration, and temperature of the MTBs were evaluated. The results revealed that a higher surfactant load significantly affected the Cr(VI) adsorption, and the equilibrium adsorption was achieved at 60 min. The adsorption capacity improved when the adsorbent weight, contact time, initial concentration, and temperature increased as the highest adsorption capacities of 1CPC and 1HDTMA were 45.55 and 46.03 mg g-1, respectively. The isotherm and kinetic adsorptions were described by the Freundlich model and pseudo-second-order model, respectively, while thermodynamics indicated endothermic adsorption. After adsorption, X-ray absorption near-edge structure and extended X-ray absorption fine structure data showed that Cr ions did not change the valency state between Cr(VI) and Cr(III). Additionally, the adsorption mechanism can be depicted as the ion exchange between the Cr(VI) ion and the surfactant molecule. Structural evaluations by XRD, FTIR, FESEM, EDS, and TEM found that both MTBs (1CPC and 1HDTMA) with the best adsorption performance for Cr(VI) had obvious changes at both the interlayer structure and the external surface. The interlayer spacing was expanded from 14.85 Å to 20.48 Å (1CPC) and 18.79 Å (1HDTMA), and the new functional groups (CH2 scissoring, C–H symmetric stretching, C–H asymmetric stretching, and N–CH3 scissoring) and elemental compositions (Br and Cl) were observed in both MTBs. They demonstrated that the complete intercalation of surfactant molecules on bentonite structures supported Cr(VI) adsorption. Overall, the data indicate that MTBs were perfectly adsorbed on Cr(VI), and CPC was demonstrated to be a cheap alternative agent due to its adsorption capacity compared to the popularly capable HDTMA. 
     คำสำคัญ Adsorption, Bentonite, Cr(VI) 
ผู้เขียน
617180005-0 นาย นิคม ศรีกะชา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0