2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617180005-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิคม ศรีกะชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NIKOM SRIKACHA
    คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 52/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การวิจัยและพัฒนาวัสดุดูดซับเบนโทไนท์ของไทยในการดูดซับโครเมียม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THAI NATURAL BENTONITE ON CHROMIUM ADSORPTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 มิถุนายน 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คำสั่งที่ 366/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสั่งที่ 280/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ และความเป็นพิษต่อเซลล์ของเบนทอไนต์ของไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 เมษายน 2565 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ The Improvement of Natural Thai Bentonite Modified with Cationic Surfactants on Hexavalent Chromium Adsorption from an Aqueous Solution  
ชื่อวารสาร Adsorption Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi Limited 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 May 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่ 2022 
เดือน May  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 1-15  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ