2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4358   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Bundit Tengjaroenkul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อายุรศาสตร์  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617180003-4  Mr. LATSAMY SOULIVONGSA  คณะสัตวแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 222/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561  
607180003-3  นาย กัณวีร์ สว่างเนตร  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 173/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
617180005-0  นาย นิคม ศรีกะชา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 366/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615030057-4  Ms. MUTYARSIH ORYZA   คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาเรียนร่วมในคณะเกษตรศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 558/2562 ลว 28/11/2562  
607020004-4  นาย สุธีร์ ช่อวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 905/2560 ลว 1 พ.ย. 2560  
607020028-0  ว่าที่ ร.ต. ภัทรวิทย์ ปรุงเรณู  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 906/2560 ลว 1 พ.ย. 2560  
615020021-1  น.ส. ฐิตาภรณ์ ฐิติญาณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 506/2562 ลว 5 กรกฎาคม 2562  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเสริมน้ำมันมะพร้าวในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก สัณฐานวิทยาของลำไส้ และจำนวนโอโอซิสต์เชื้อบิดในไก่เนื้อ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน ม.ค.-มี.ค.2561  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการเสริมน้ำมันมะพร้าวร่วมกับขมิ้นชันในอาหารต่อจำนวนโอโอซีสต์เชื้อบิด สมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และสัณฐานวิทยาของลำไส้ในไก่เนื้อ 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร (Khon Kean Agriculture Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน ม.ค.-มี.ค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Acute cytotoxicity of the young Nile tilapia (Oreochromis niloticus) injected by aflatoxin B1 
ชื่อวารสาร Livestock Research for Rural Development  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, Cali, Colombia (CIPAV) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 July 2018 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Coconut Oil Supplementation in Diet on Performance, Carcass Quality and Coccidia Control in Broilers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 17th AAAP (Asian-Australasian Association of Animal Production Societies) Animal Science Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 ถึง 25 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
สถานที่จัดประชุม Fukuoka, Japan  จังหวัด/รัฐ Fukuoka, Japan 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 112-116  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Combination of Coconut Oil and Turmeric Powder Supplementation inDiets on Performance, Carcass and Coccidia Control in Broilers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม 17th AAAP Animal Science Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 ถึง 25 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian-Australasian Association of Animal Production Societies 
สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University  จังหวัด/รัฐ Fukuoka 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 117-120  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper