2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Finite-Time Synchronization of Neural Networks with Interval and Distributed Time-Varying Delays via Feedback Control 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 พฤศจิกายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Thai Journal of Mathematics (TJM) 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai Journal of Mathematics is supported by The Mathematical Association of Thailand and Thailand Research Council and the Center for Promotion of Mathematical Research of Thailand (CEPMART). 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ finite-time synchronization; neural networks; interval and distributed time-varying delays; feedback control 
ผู้เขียน
617020032-0 นาย จารุวัฒน์ จันทวัติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0