2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020032-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จารุวัฒน์ จันทวัติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHARUWAT CHANTAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 99/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การออกแบบตัวควบคุมสำหรับความพร้อมกันแบบเวลาจำกัด ของระบบพลวัตที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CONTROLLER DESIGN FOR FINITE-TIME SYNCHRONIZATION OF DYNAMICAL SYSTEM WITH TIME-VARYING DELAYS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 สิงหาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 549/2563 ลว. 20 ส.ค. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 กันยายน 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 686/2563 ลว. 2 พ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤศจิกายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 162/2562 ลว 8 มี.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-