2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Finite-time H∞ synchronization control for coronary artery chaos system with input and state time-varying delays 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มีนาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PLOS ONE 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Creative Commons Attribution License 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ finite-time synchronization; H∞ control; coronary artery chaos system 
ผู้เขียน
617020032-0 นาย จารุวัฒน์ จันทวัติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0