2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ New results on robust exponential stability of Takagi–Sugeno fuzzy for neutral differential systems with mixed time-varying delays 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Mathematics and Computers in Simulation 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Association for Mathematics and Computers in Simulation (IMACS 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Neutral differential systems; T–S fuzzy systems; Robust exponential stability; Mixed time-varying delays 
ผู้เขียน
617020033-8 น.ส. เจนจิรา ตรั่นถิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0