2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020033-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เจนจิรา ตรั่นถิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JANEJIRA TRANTHI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 89/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 สิงหาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 549/2563 ลว. 20 ส.ค. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 กันยายน 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 687/2563 ลว. 2 พ.ย. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 194/2562 ลว 14 มี.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-