2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Interactions of Burkholderia pseudomallei biofilm phenotype with Acanthamoeba sp. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ธันวาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และกองบริหารการศึกษา 
     สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
     จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 ธันวาคม 2564 
     ถึง 9 ธันวาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 18 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2063-2071 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Burkholderia pseudomallei is an etiological agent of melioidosis. Biofilm formation is correlated with chronic infections, antibiotic resistance and protect bacteria from host immune defense.The aim of this study was to investigate the responsibility of B. pseudomallei biofilm phenotype against amoeba grazing during co-cultivation with Acanthamoeba sp. that isolated from B. pseudomallei soil positive area. B. pseudomallei H777 were co-cultured with Acanthamoeba sp. at a ratio of 100:1 in Page’s modified-Neff’s amoeba saline (PAS) medium, incubated at 30°C for 3 h. Viability of internalized bacteria was determined using a drop plate technique. Moreover, B. pseudomallei biofilms were cocultured with ~103 amoeba cells/ml for another 24 h. The biofilm formation was monitored using confocal laser scanning microscopy (CLSM). The amoeba numbers were counted. The results revealed the survival of internalized B. pseudomallei were significantly (p < 0.001) decrease from 3.61 ± 0.24 Log10CFU/ml at 0 h to 2.10 ± 0.09 Log10CFU/ml at 3 h. Furthermore, biofilm biomass of B. pseudomallei (1.39 ± 0.03 µm 3 /µm2 ) was significantly (p < 0.001) reduced compared to the untreated control (1.05 ± 0.04 µm 3 /µm2 ). In addition, amoeba cells were increased to 1.95 ± 0.14 x103 cells/ml. These data suggest the ability of Acanthamoeba sp. to graze B. pseudomallei biofilm phenotypes as food sources and facilitate amoeba multiplication. 
ผู้เขียน
625070009-2 นาย ชัยณรงค์ บุญมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0