2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดของนักเรียนในการปฏิบัติการสอนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เพื่อเรียนรู้แนวคิดของนักเรียน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 เมษายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 2697-6676 (Online) 
     ปีที่ 22 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2565
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดของนักเรียนในการปฏิบัติการสอนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา ทีมการศึกษาชั้นเรียน จำนวน 4 คน หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 2 คน และครูผู้สังเกตการณ์ร่วม จำนวน 2 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้มาโดยการพิจารณาการปฏิบัติการสอนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการศึกษาชั้นเรียนเป็นกระบวนการในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดของนักเรียนร่วมกันของทีมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิดเป็นวิธีการการสอนที่เน้นแนวคิดของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง และกล้องวีดิทัศน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การบรรยายเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ทีมการศึกษาชั้นเรียนร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดของนักเรียนในการปฏิบัติการสอนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดด้วย4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คาดการณ์แนวคิดของนักเรียนโดยเน้นการแก้ปัญหาในหนังสือเรียนด้วยตนเองแยกแนวคิดในการแก้ปัญหาระหว่างแนวคิดครูกับแนวคิดนักเรียน และคาดการณ์ความยุ่งยากของนักเรียนที่จะเกิดจากแนวคิดที่นักเรียนนำมาใช้แก้ปัญหา 2) สร้างคำสั่ง ออกแบบสื่อตามแนวคิดของนักเรียนโดยอาศัยแนวคำสั่งในหนังสือเรียนเป็นแนวทางในการสร้างคำสั่ง 3) หาความเชื่อมโยงของแนวคิดของนักเรียนก่อนหน้าที่มาช่วยในการแก้ปัญหาปัจจุบันและ 4) กำหนดตำแหน่งที่จะการสังเกตแนวคิดของนักเรียนการกำหนดทั้งตำแหน่งและเวลาที่จะสังเกตไว้ในขั้นตอนที่ 2 ของวิธีการแบบเปิด  
     คำสำคัญ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้; การศึกษาชั้นเรียน; วิธีการแบบเปิด 
ผู้เขียน
597050028-1 น.ส. เริงนภา อำทะวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0