2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050028-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เริงนภา อำทะวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RERNGNAPA UMTAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การออกแบบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อค้นหาแนวคิดของนักเรียน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DESIGNING MATHEMATICAL TASKS TO INVESTIGATE STUDENTS' IDEAS 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา 2.1 (ปกติ) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 พฤษภาคม 2563 คำสั่ง ศศ.073/2563 ลว.10เม.ย.63 (ครั้งที่ 2)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2563 ผ่าน "S" : (ครั้งที่ 2) ภาคปลาย 62
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 สิงหาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.406/2563 ลว. 1 สิงหาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2563 Turnitin 16%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง