2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มิถุนายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN ดี 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 291 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามขนาดของโรงเรียน การเก็บข้อมูลมี 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 0.977 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าสถิติค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและจัดเรียงอันดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และนำเสนอโดยวิธีการพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับสภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก (X= 3.60) ส่วนค่าเฉลี่ยระดับสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.70) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสภาพที่พึงประสงค์เป็นรายด้านทุกด้าน โดยความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานศึกษาภาพรวม พบว่าลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลำดับที่ 1 คือ การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (PNIModified = 0.375) ลำดับที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน (PNIModified = 0.371) และลำดับที่ 3 คือ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (PNIModified = 0.316) 2) แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาที่สำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 1) การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ สถานศึกษาควรมีการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านพฤติกรรม ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ ครูและผู้เรียนออกแบบเครื่องมือในการประเมิน และร่วมกันประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ประเมินผ่านการสะท้อนคิดและการถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 2) การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ทั้งสร้างบรรยากาศที่บ้านให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนได้ลงพื้นที่ไปศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3) การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สถานศึกษาควรพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้ปลอดภัยสำหรับครูและนักเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา พัฒนาแฟล็ตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ สื่อและเทคโนโลยี และระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  
     คำสำคัญ การจัดการเรียนรู้, ฐานวิถีชีวิตใหม่, การจัดการเรียนรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ 
ผู้เขียน
635440017-4 น.ส. กาญจนา กาลบุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0