2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Language Strategies Used in Presenting the Concepts of Success in the Book Entitled “Samong Settthi” Written by Khunkhao Sindhusen Khaejornbut 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 37th International Conference on Social Sciences, Business, Technology and Management (SBTM) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Akademika Nusa Internasional  
     สถานที่จัดประชุม Nine Tree Premier Hotel Myeongdong 2 
     จังหวัด/รัฐ Seoul, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 37 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 25-29 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This article aims to study the language strategies used in presenting the concepts of success in the book entitled “Samong Settthi” written by Khunkhao Sindhusen Khaejornbut. Only verbal language strategies were studied, and data used for the analysis were from this book. “Samong Settthi” is a book in the Bestseller category, and its essence aims to encourage in creation of success, wealth, and richness for readers. The findings revealed that there were 6 strategies used in presenting the concepts of success: 1) use of rhetorical question, 2) use of metaphor, 3) use of directive speech acts, 4) use of presupposition, 5) lexical choices, and 6) use of intertextuality. Also, there were 4 concepts of success found in this book: 1) wealth and richness leading to success, 2) learning inside the classroom being unable to become successful, 3) achieving financial independence, and 4) moral leading to happy and successful life. Keywords: language strategies, discourse, concepts of success  
ผู้เขียน
615080016-8 น.ส. กรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0