2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุDEVELOPMENT OF ARTS ACTIVITIES MODEL TO ENHANCE SPIRITUALWELL-BEING FOR OLDER ADULTS 
Date of Acceptance 15 June 2022 
Journal
     Title of Journal วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
     Standard TCI 
     Institute of Journal มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
     ISBN/ISSN  
     Volume 13 
     Issue
     Month มกราคม-มีนาคม
     Year of Publication 2022 
     Page  
     Abstract ประเทศไทยได้เข้าสู่สถานะสังคมสูงวัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตรา 4% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มจำนวนที่สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผู้สูงอายุกลายเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมไทย ซึ่งระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) อธิบายว่า “สุขภาพ คือการมีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ” (กรมสุขภาพจิต, 2560) จากความหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากการใส่ใจดูแลด้านร่างกาย อารมณ์ และสภาพแวดล้อมแล้ว มิติทางด้านจิตวิญญาณก็มีความสำคัญกับผู้สูงอายุเช่นกัน ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีความสนใจในการศึกษาและพัฒนาแง่มุมในมิตินี้มากขึ้น กระนั้น จิตวิญญาณก็ยังคงมีการตีความแง่มุมที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความหมายของชีวิต ความเชื่อทางศาสนา และยังมีความสนใจเพิ่มขึ้นในแง่มุมของจิตวิญญาณและความชราภาพ (MacKinlay, 2018) รวมไปถึงการทำความเข้าใจกับการเดินทางไปสู่บั้นปลายของชีวิต ด้วยเหตุที่จิตวิญญาณมีความเชื่อมโยงกับชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล จึงทำให้การศึกษามิติทางจิตวิญญาณมีพื้นที่ในกลุ่มชุมชนที่แตกต่างในหลากวัฒนธรรม มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้สูงอายุ ศิลปะการแสดงออก รวมถึงทัศนศิลป์ ดนตรี การเต้นรำ การเคลื่อนไหว หรือแม้กระทั่งการเขียน กิจกรรมศิลปะจึงได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพที่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมถอยในกระบวนการชราภาพ รวมทั้งเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษาเยียวยาสำหรับบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง การรับรู้ในผลงานศิลปะสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในด้านการบำบัดรักษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แต่กระนั้น กลับมีงานวิจัยเพียงเล็กน้อย ที่กล่าวถึงกลยุทธ์ของกิจกรรมหรือวิธีการดำเนินกิจกรรมศิลปะเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทไทย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาและพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย โดยเป็นการเริ่มศึกษาจากกลุ่มอาจารย์เกษียณอายุ แล้วจึงต่อยอดไปยังกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป  
     Keyword สุขภาวะทางจิตวิญญาณ, รูปแบบกิจกรรมศิลปะ, ผู้สูงอายุ 
Author
597050003-7 Miss WEENA THANACHAISAKUL [Main Author]
Education Doctoral Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0