2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนาชาชาติ ประจำปี 2565 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤษภาคม 2565 
     ถึง 27 พฤษภาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 332-344 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการบริหารความเสี่ยงด้าน วิชาการและ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นจ านวน 300 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมี ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตั้งแต่ 0.80- 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์สถิติอ้างอิงด้วยโปรแกรม SPSS ส าหรับการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยันด้วยโปรแกรม Mplus โดยมีผลการวิจัย ดังนี้ 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พบว่า การบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นมีจ านวน 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1)การระบุความเสี่ยงด้าน วิชาการ มี 3 ตัวบ่งชี้ 7 พฤติกรรมบ่งชี้ 2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านวิชาการ มี 3 ตัวบ่งชี้ 6 พฤติกรรมบ่งชี้ 3) การประเมินความเสี่ยงด้านวิชาการ มี 3 ตัวบ่งชี้ 6 พฤติกรรมบ่งชี้ 4) การรายงานความเสี่ยงทางวิชาการ มี 3 ตัว บ่งชี้ 6 พฤติกรรมบ่งชี้ 5) กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านวิชาการ มี 3 ตัวบ่งชี้ 7 พฤติกรรมบ่งชี้ รวมองค์ประกอบ ของการบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีจ านวน 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ 2. ผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการของ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่า X 2 = 33.212, df = 63, P-Value = 0.997, RMSEA = 0.036, SRMR = 0.014, CFI = 0.999, TLI = 0.995 
ผู้เขียน
635050050-8 น.ส. ปรียานุช ราชาสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล บทความดีเด่น 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 27 พฤษภาคม 2565 
แนบไฟล์
Citation 0