2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Association between the Number of Repeated Praziquantel Treatments and Kidney Parenchymal Change in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กรกฎาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Asian Pacific Organization for Cancer Prevention 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2022 
     ฉบับที่ 23 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ praziquantel, repeated treatment, kidney parenchymal change, renal parenchymal change 
ผู้เขียน
597110015-7 นาย ภาณุวัฒน์ ประทุมขำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0