2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110015-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาณุวัฒน์ ประทุมขำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANUWAT PRATHUMKAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ASSOCIATION BETWEEN NUMBER OF REPEATED PRAZIQUANTEL TREATMENT AND KIDNEY PARENCHYMAL CHANG DIAGNOSED BY ULTRASONOGRAPHY IN THAILAND. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กรกฎาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 สิงหาคม 2560 ที่ ศธ 0514.11.1/4508
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มิถุนายน 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 7 สิงหาคม 2562 ที่ อว 660301.9.1/3678
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2562 ที่ อว 660301.9.1.3/3679
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 320/2560 ลว.23 มิถุนายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-