2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Monosodium Glutamate (MSG) Renders Alkalinizing Properties and Its Urinary Metabolic Markers of MSG Consumption in Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Biomolecules 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN 2218-2273X 
     ปีที่
     ฉบับที่ 10 
     เดือน ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 542 
     บทคัดย่อ Monosodium glutamate (MSG) is widely used as a flavor enhancer and its effects on human health are still debated. We aimed to investigate whether MSG can act as alkalinizing agent in murine models and if its metabolites are biomarkers of MSG consumption. For this purpose, adult male Wistar rats were given water added with 1 g% MSG or three types of control water, including sodium chloride (NaCl) and sodium bicarbonate (NaHCO3). At 14 days, urinary pH, electrolytes, urinary metabolites and ion-exchanger gene expression were determined. The results revealed that MSG-treated rats had significantly more alkaline urine and higher levels of urinary sodium and bicarbonate similar to NaHCO3 controls. These changes correlated with a lower expression of ion-exchanger genes, namely, CAII, NBC1, and AE1, which are involved in bicarbonate kidney reabsorption. The urinary metabolic profiles also revealed similar patterns for the MSG and NaHCO3 groups. In conclusion, MSG exhibits similar properties to NaHCO3, an alkalinizing agent, with regard to inducing alkaline urine, reducing bicarbonate kidney reabsorption, and generating a specific urinary metabolic pattern. We believe that these observations will be useful to further study the MSG effects in humans. 
     คำสำคัญ monosodium glutamate; metabolic profiles; alkaline urine; ion exchangers 
ผู้เขียน
597070008-5 น.ส. กนกวรรณ นาหก [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0