2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597070008-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกวรรณ นาหก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKWAN NAHOK
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) โมโนโซเดียมกลูตาเมทในฤทธิ์ความเป็นด่างและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Monosodium glutamate as an alkalizing agent and its medical applications 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 738/2560 ลว 9 พฤษภาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤษภาคม 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 410/2561ลว 8 มีนาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน คำสั่งที่ 1359/2559 ลว 4 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ คำสั่งที่ 1359/2559 ลว 4 สิงหาคม 2559