2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันวัฒนธรรมดิจิทัลของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 50 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การวิเคราะห์องค์ประกอบ, วัฒนธรรมดิจิทัล, สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
ผู้เขียน
635050025-7 นาย นิรุต เต้นปักษี [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0