2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050025-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิรุต เต้นปักษี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NIROOT TENPAKSEE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมดิจิทัลของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A MODEL FOR DEVELOPMENT OF DIGITAL CULTURE FOR EXTRA-LARGE SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE BURIRAM 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.963/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 25 มกราคม 2565 Turnitin 29%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.153/2565 ลว. 3 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 20 พฤษภาคม 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 5 กรกฎาคม 2565 เสนอ กก.คณะ 12 ก.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันวัฒนธรรมดิจิทัลของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
ชื่อวารสาร วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2565 
ปีที่ 50  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาในจังหวัดบุรรีมัย์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ประจำปี 2564 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานที่จัดประชุม Online  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 447  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล การนำเสนอบทความดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ