2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับการ์ดเกม (Card Game) รายวิชา ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN 2673-026X 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า
     บทคัดย่อ
     คำสำคัญ ทักษะความคิดสร้างสรรค์; จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL); การ์ดเกม (Card Game) 
ผู้เขียน
635050080-9 น.ส. กิติยาภรณ์ ศรีวงษ์ชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0