2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050080-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กิติยาภรณ์ ศรีวงษ์ชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KITIYAPORN SRIWONGCHAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 28/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับการ์ดเกม (Card Game) รายวิชา ส 13101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Creativity Thinking Skills Using Creative-Based Learning Management (CBL) with Card Game in The course S13101 of Grade 3 Students at Wang Kan Lueang Darunkit School. 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.694/2564 ลว. 23 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 27 สิงหาคม 2564 22% ภาคต้น 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 เมษายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 112/2565 ลว. 20 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 28 เมษายน 2565 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
-
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-