2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050080-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กิติยาภรณ์ ศรีวงษ์ชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KITIYAPORN SRIWONGCHAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 28/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับการ์ดเกม (Card Game) รายวิชา ส 13101 สังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY THINKING SKILLS USING CREATIVE- BASED LEARNING (CBL) WITH CARD GAME IN THE COURSE S13101 SOCIAL STUDIES OF GRADE 3 STUDENTS AT WANG KAN LUEANG DARUNKIT SCHOOL 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.694/2564 ลว. 23 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 27 สิงหาคม 2564 22% ภาคต้น 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 เมษายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 112/2565 ลว. 20 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 28 เมษายน 2565 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 1 กรกฎาคม 2565 เสนอ กก.คณะ 15 ส.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับการ์ดเกม (Card Game) รายวิชา ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 2673-026X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2565 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ