2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 19071   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Montha Chumsukon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635050207-1  นาย พงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050206-3  นาย เดชชาติ ทองดี  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050203-9  น.ส. ณัฐธิชา เกษร  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050201-3  น.ส. กตวรรณ จันทร์มาลา  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050083-3  นาย ธีรภัทร์ ศิริรส  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050081-7  นาย จักริน เบี้ยวจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050080-9  น.ส. กิติยาภรณ์ ศรีวงษ์ชัย  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615050220-7  น.ส. อรณิชา ศรีสุชาติ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.795/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับ Google Classroom รายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 “หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ในศตวรรษที่ 21 ”  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 มีนาคม 2562 ถึง 4 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม ห้องสีมาแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี   จังหวัด/รัฐ จังหวัดนครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ NICCI010 1-11  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development of Geographic Skills and Academic Achievement with Learning Management Using the 5-Step Ladder Paradigm (QSCCS) in Conjunction Including the GPS Tools Application Social Studies 22103 for Grade 8 Students  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2563 
ชื่อการประชุม 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2563 ถึง 26 พฤษภาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Phranakhon Rajabhat University 
สถานที่จัดประชุม Phranakhon Rajabhat University  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand  
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 61-67  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Attapol Kuanliang 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract