2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sustainability of Smallholders in the Local Food System: A Study of Chicken Layer Farms in Nakhon Phanom Province, Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 พฤษภาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Sustainability 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 
     ISBN/ISSN 2071-1050 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่ 10 
     เดือน พฤษภาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ local food system; smallholders; chicken layer farms; sustainability; Thailand 
ผู้เขียน
607080003-0 นาง มุกดา สุวรรณศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0