2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607080003-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง มุกดา สุวรรณศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. MUKDA SUWANNASRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 42/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) วิถียังชีพของผู้ผลิตรายย่อย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบอาหารท้องถิ่น ในตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Smallholder’s Livelihood under the Transition of Local Food System in Banklang, Muang District, Nakonpanom Province 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 349/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 พฤษภาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย บัวพันธ์ พรหมพักพิง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 349/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-