2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Involvement Consumer’s Value and Behavior to Local Food System Study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 15th International Conference on Humanities and Social Sciences 2019 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 112-113 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607080003-0 นาง มุกดา สุวรรณศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0