2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณลักษณะของนวัตกรของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ (ICEAHE 2022)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2565 
     ถึง 27 พฤษภาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2022 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 674 
     Editors/edition/publisher นายอุดมศักดิ์ สุนา, อ.ดร.จีรนันท์ วัชรกุล และ ผศ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของนวัตกรของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทำการสุ่มแบบสองขั้นตอน โดยใช้ตารางการกำหนดตัวอย่างของ Krejcie& Morgan สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามขนาดของโรงเรียน และสุ่มอย่างง่าย ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 26 คน และครู จำนวน 287 คน รวม 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.926 โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของนวัตกรของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนรู้ร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ รองลงมาคือ การเชื่อมโยงความคิด รองลงมาคือ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การคิดเชิงนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก  
ผู้เขียน
635050065-5 นาย อุดมศักดิ์ สุนา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0