2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050065-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อุดมศักดิ์ สุนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. UDOMSAK SUNA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 144/2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564) (Pass as in the announcement No. 144/2021 on November 19, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) คุณลักษณะของนวัตกรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) CHARACTERISTICS OF INNOVATORS AFFECTING TEAMS EFFECTIVENESS OF SCHOOLS UNDER THE LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.016/2565 ลว. 7 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 15 กุมภาพันธ์ 2565 Turnitin 23%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 มิถุนายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.196/2565 ลว.27 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 22 สิงหาคม 2565 1)ให้ นศ.ติดต่อ ฝ่ายทะเบียนประวัติ 2) รอ ผลการตรวจสอบจาก สำนักทะเบียน เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ คุณลักษณะของนวัตกรของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ (ICEAHE 2022)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2565 ถึง 27 พฤษภาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2022  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 674  Proceeding Paper Editors/edition/publisher นายอุดมศักดิ์ สุนา, อ.ดร.จีรนันท์ วัชรกุล และ ผศ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper