2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 43843   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Chiranan Wachrakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645050087-6  น.ส. อุมาภรณ์ สีลาอาจ  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050080-0  นาย วงศกร ทรัพย์บรรจง  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050069-8  น.ส. ธัญจิรา พาหา  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050064-8  นาย กฤษมงคล เวียงนนท์  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
627050041-2  นาย จิรวัฒน์ วงษ์คง  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637050044-7  น.ส. อรกัญญา มีทอง  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ     
637050037-4  นาย จิตรกร จันทร์สุข  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ     
637050033-2  นาย เลิศชัย แก้วภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
627050043-8  นาย ปิยะนันท์ ธิโสภา  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ THE POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE KALASIN 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการบริหารการศึกาาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ National and International Confernce in Educational Administration and Higher Education 2021 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Srinakharinwirot University  
สถานที่จัดประชุม Online   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 476-485  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper