2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An Investigation on Coding Educational Management for Small-sized Schools in Northeastern of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 สิงหาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Remittances Review 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร remittancesreview.com 
     ISBN/ISSN ISSN:2059-6588; e-ISSN:2059-6596 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The purpose of this research was to investigate the strategies used to practice six components of coding educational management from 10 experts’ views followed by their heuristic evaluation. A mixed-mode research design was employed, namely focus group interviews and heuristic evaluation. The results of the focus group discussion revealed that school administrators should apply the strategies of collaboration, networking, support, flexibility, and diversity to create digital learning communities. A learning ecosystem can be designed to stipulate students with contact to diverse opportunities and resources. Conducting research in curriculum development, teaching and learning strategies, professional development and evaluation with equity and access would promote coding educational management. Digital learning has the potential to transform education and provide opportunities for students to access high-quality educational content and resources. The results of the heuristic evaluation showed that the quality of strategies used is applicable in terms of their consistency, usefulness, suitability, and feasibility. 
     คำสำคัญ Coding Management; Computational Thinking; Focus Group Discussion; Heuristic Evaluation; Small-sized Elementary Schools. 
ผู้เขียน
627050043-8 นาย ปิยะนันท์ ธิโสภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0