2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050043-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปิยะนันท์ ธิโสภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIYANAN THISOPHA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 87/2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564) (Pass as in the announcement No. 87/2021 on June 28, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) กลยุทธ์การจัดการศึกษาโค้ดดิ้งสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE STRATEGY FOR CODING EDUCATION MANAGEMENT FOR SMALL SIZE ELEMENTARY SCHOOL IN THE NORTHEAST 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 ตุลาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.746/2564 ลว.25 สิงหาคม 2564 ภาคต้น 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ตุลาคม 2564 ผ่าน "S" ครั้งที่ 1 เมื่อ ต้น/2564 ลว. 27 ตุลาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.967/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 7 กุมภาพันธ์ 2565 ปลาย64 Turnitin 19%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.205/2566 ลว. 11 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 10 พฤษภาคม 2566 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล