2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Secondary School Students’ Computational Thinking in Synchronized Inquiry-based Collaborative Learning on Photosynthesis with a Support of Online-mediated System Modeling Tool 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2022 EASE International Conference: Broadening the Horizons of Science Education for New Global Challenges and Opportunities 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม East-Asian Association for Science Education (EASE) 
     สถานที่จัดประชุม Kyungpook National University (Online) 
     จังหวัด/รัฐ Daegu, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2565 
     ถึง 26 กรกฎาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 153-162 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
635050032-0 นาย พัสกร สาพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล ฺBest Oral Presentation Award for Students 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล East-Asian Association for Science Education (EASE): 2022 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 26 กรกฎาคม 2565 
แนบไฟล์
Citation 0