2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Using Inquiry-based Learning Approach with A System Modeling Tool to Promote Secondary School Students’ Computational Thinking Skills: Evidence from Behavior Patterns Analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม EASE 2022 International Conference Broadening the Horizons of Science Education for New Global Challenges and Opportunities 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม East-Asian Association for Science Education 
     สถานที่จัดประชุม Kyungpook National University (Online) 
     จังหวัด/รัฐ Daegu, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2565 
     ถึง 26 กรกฎาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 225-232 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
635050012-6 นาย สหวุฒิ โรจน์รุ่งสถิตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0