2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการการเปลี่ยนแปลงหอผู้ป่วยวิถีใหม่ โดยหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่9 กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ๋Journal of Modern Learning Development  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บจก.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 
     ISBN/ISSN ISSN 2673-074X(Print) E-ISSN 2697-455X(Online) 
     ปีที่
     ฉบับที่ 11 
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยเชิงพรรณนาแบบเปรียบเทียบผล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการ การเปลี่ยนแปลงหอผู้ป่วยวิถีใหม่ และเปรียบเทียบการจัดการการเปลี่ยนแปลงหอผู้ป่วยวิถีใหม่ โดยหัวหน้าหอผู้ป่วย ในระดับโรงพยาบาลศูนย์ ทั่วไปและชุมชน เก็บรวมรวมข้อมูล 6 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2564 ในหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 190 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามการจัดการการเปลี่ยนแปลงหอผู้ป่วยวิถีใหม่โดยหัวหน้าหอผู้ป่วย มีค่าความตรงตามเนื้อหา .97 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา 95%CI One-way ANOVA และ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการการเปลี่ยนแปลงหอผู้ป่วยวิถีใหม่โดยหัวหน้าหอผู้ป่วย ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.07, S.D.=0.55, 95%CI=3.99-4.15) 2) เปรียบเทียบการจัดการการเปลี่ยนแปลงหอผู้ป่วยวิถีใหม่โดยหัวหน้าหอผู้ป่วย ในภาพรวมระหว่างโรงพยาบาลแต่ละระดับ พบว่ามีอย่างน้อย 2 แห่ง ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F=4.57, p=.011)โดยพบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ (p=.021) 3) ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการสร้างแนวร่วมในการเปลี่ยนแปลง พบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลทั่วไปกับโรงพยาบาลชุมชน (p=.027) โรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลศูนย์ (p= .003) การสื่อสารวิสัยทัศน์ พบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลทั่วไปกับโรงพยาบาลชุมชน (p= .030) โรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลศูนย์ (p=.001) และการสร้างเป้าหมายระยะสั้นและให้รางวัลต่อความสำเร็จ พบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลศูนย์ (p=.036) ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง รูปแบบการบริการ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหอผู้ป่วยวิถีใหม่  
     คำสำคัญ การจัดการการเปลี่ยนแปลง วิถีใหม่ หัวหน้าหอผู้ป่วย  
ผู้เขียน
625060047-0 นาย ธีรวัฒน์ พงศ์ภาณุพัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0