2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060047-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีรวัฒน์ พงศ์ภาณุพัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TEERAWART PONGPANUPART
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารทางการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 27/2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การจัดการการเปลี่ยนแปลงหอผู้ป่วยวิถีใหม่ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Change Management of the New Normal Patient Care Unit by Head Nurses of Hospitals in Health Region 9, Ministry of Public Health 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤษภาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 140/2563 ลว.17 ก.ค.63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-