2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Online Brand Community Components in Gadgets Industry, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ADI JOURNAL ON RECENT INNOVATION 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ADI Publisher 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 67-76 
     บทคัดย่อ Current global businesses focus on interacting with customers by creating an online brand community to create market venues to be more successful. However, creating a venue for brands comes with a high challenge in terms of managing the media and the activities to be unique and draw in more customers. This research aims to study and confirm the online brand community components in gadget products, which are the products that many people talk about and exchange their experiences in terms of the brands. To understand the major component of creating an online community, the researcher collected the data using an online questionnaire with 400 people who had purchased electronic accessories or gadgets through an e-commerce channel. The result from the analysis of the confirmation components revealed that the online brand community consists of three following components: the feeling of inclusiveness within the communities, shared norms and traditions, and the feeling of responsibility towards the communities. 
     คำสำคัญ Online Brand Community, Gadgets 
ผู้เขียน
627210001-4 น.ส. อรณิช ก่ำเกลี้ยง [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0