2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627210001-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรณิช ก่ำเกลี้ยง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ORANICH KUMGLIANG
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 89/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ปัจจัยเหตุและผลลัพธ์ของความเป็นผู้นำในตราสินค้า กรณีศึกษาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF BRAND LEADERSHIP: A CASE OF E-COMMERCE IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศที่ 50/2563 ลว.9 กันยายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน (ครั้งที่1) ตามประกาศที่ 79/2563 ลว. 26 พ.ย.64
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 มิถุนายน 2564 ตามคำสั่งคณะที่ 117/2564 ลว. 31 พฤษภาคม 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 มิถุนายน 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 16 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ GS form
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 216/2562 ลว. 22พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนตราสินค้า กรณีศึกษา ผู้บริโภคสินค้าแกดเจ็ต  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กันยายน 2565 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Online Brand Community Components in Gadgets Industry, Thailand  
ชื่อวารสาร ADI JOURNAL ON RECENT INNOVATION 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ADI Publisher 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 July 2022 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน September  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 67-76  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ ANTECEDENTS OF BRAND ADVOCACY IN ONLINE FOOD DELIVERY SERVICES: AN EMPIRICAL INVESTIGATION 
ชื่อวารสาร Innovative Marketing 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Business Perspectives 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 August 2022 
ปีที่ 18  ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ