2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ANTECEDENTS OF BRAND ADVOCACY IN ONLINE FOOD DELIVERY SERVICES: AN EMPIRICAL INVESTIGATION 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 สิงหาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Innovative Marketing 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Business Perspectives 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The notion of building a strong relationship between the brand and customers has become increasingly prevalent in a firm’s marketing strategy. It has led to a broader and deeper exploration of developing a customer relationships by industry practitioners and academic researchers. Drawing on the marketing literature, this empirical study speculates on the possible mechanism underlying the process of building brand advocacy with consumers in online food delivery services. The data was collected from 562 respondents through online questionnaires from consumers of food delivery platforms in Bangkok and Metropolitan areas, Thailand. The survey data was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) to verify the model. The findings indicated the relationship between customer experience quality (brand experience, service experience, and post-purchase experience), brand leadership (perceived quality, perceived innovativeness, perceived value, and perceived popularity), relationship quality (trust, satisfaction, and commitment), and brand advocacy (recommendation, purchase intention, and brand defending). Regarding an investigation, customer experience quality positively affects brand leadership and relationship quality, which, in turn, mediated the pathway from customer experience quality to brand advocacy. The model explained 72% of the variance in brand advocacy. The researchers recommend practitioners to consider the findings when designing marketing strategies for online platforms.  
     คำสำคัญ brand advocacy, customer experience quality, brand leadership, relationship quality 
ผู้เขียน
627210001-4 น.ส. อรณิช ก่ำเกลี้ยง [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0