2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรู้สึกไม่สบายทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ของเกษตรกรชาวสวนยาง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 สิงหาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 2672-9636 
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 10 
     บทคัดย่อ เกษตรกรชาวสวนยาง มีลักษณะงานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวซ้ำๆ และท่าทางที่หลากหลายเป็นเวลานานๆ ส่งผลให้เกิดอาการปวดตามร่างกาย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้สึกไม่สบายของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 60 คน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการสุ่มตัวอย่างแบบคลัสเตอร์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้สึกไม่สบายของร่างกาย และแบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์แบบทั้งร่างกาย (REBA) ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความรู้สึกไม่สบายสูงสุดที่บริเวณแขนท่อนล่าง ร้อยละ 83.30 รองลงมาที่บริเวณ หัวไหล่ และมือและข้อมือ ร้อยละ 81.70 และบริเวณหลังส่วนบน ร้อยละ 80.00 ตามลำดับ มีระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์สูงสุดที่ระดับสูงมาก ร้อยละ 45.00 หมายถึงการทำงานมีความเสี่ยงสูงมากต้องการการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานในทันที และพบว่าระดับความรู้สึกไม่สบายทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ (R=0.879, p-value<0.001) 
     คำสำคัญ ความไม่สบายของกล้ามเนื้อ, ความเสี่ยงทางการยศาสตร์, เกษตรกร 
ผู้เขียน
635110077-5 นาย ชวนากร เครือแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0