2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110077-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชวนากร เครือแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAVANAKORN KHRUEAKAEW
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสร้างเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในเกษตรกรกลุ่มชาวสวนยางพาราและเปรียบเทียบกับเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์แบบประเมินทั้งร่างกาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF AN ERGONOMIC RISK ASSESSMINT TOOL AMONG RUBBER PLANTERS AND COMPARING WITH RAPID ENTIRE BODY RISK ASSESSMENT.(REBA) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 สิงหาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 31 สิงหาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 119/2564 ลว.18 มิถุนายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-