2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 6764   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Sunisa chaiklieng 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Health Risk Assessment (Toxicology) and Musculoskeletal disorders (Occupational Health)     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637110006-2  น.ส. จุฑามาศ ฉากครบุรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 154/2564 ลว 12 กค 64  
645110126-9  นาง กุลธิดา ยะสะกะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 66/2565 ลว.29 เมษายน 2565  
655110102-4  น.ส. ชนัญญา พานิคม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 171/2566 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566  
655110101-6  น.ส. ขวัญสุดา พันธ์กิ่ง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655110010-9  น.ส. สุรีรัตน์ บุญกอบแก้ว  คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 171/2566 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645110127-7  น.ส. เนตรดาว น้อยโนนทอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  52/2567 ลว.20 มีนาคม 2567  
645110119-6  นาย อนุวัฒน์ คงเจริญ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความล้าของกล้ามเนื้อและการประเมินความเสี่ยงต่อการปวดหลังจากการทำงานในพนักงานยกเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม  
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ISBN/ISSN Faculty of Public Health, Burapha University  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 117-131  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ็Health risk assessment of BTEX exposure among gasoline station workers 
ชื่อวารสาร The Public Health Journal of Burapha University 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 สิงหาคม 2563 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Factors Affecting Adverse Health effects of Gasoline Station Workers 
ชื่อวารสาร Int. J. Environ. Res. Public Health (ISSN 1660-4601) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 September 2021 
ปีที่ 18  ฉบับที่ 10014 
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และสมรรถภาพของกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดอุบลราชธานี 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินความล้าของกล้ามเนื้อโดยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อของพนักงานในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Assessment of Muscle Fatigue Based on Electromyography in Electronic Assembly Industrial Workers) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มีนาคม 2567 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารโทลูอีนผ่านทางการหายใจของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2563 
ปีที่ 28  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Musculoskeletal Disorders among Agricultural Workers of Various Cultivation Activities in Upper Northeastern Thailand 
ชื่อวารสาร Safety 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland 
ISBN/ISSN 2313-576X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 August 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความรู้สึกไม่สบายทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ของเกษตรกรชาวสวนยาง 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 สิงหาคม 2565 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 10  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความล้าสายตาของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และความผิดปกติทางระบบกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานอุตสาหกรรมสิ่งทอของกิจการส่งออกขนาดย่อม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางการยศาสตร์ Virtual ErgoCon2021 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมการยศาสตร์ไทย 
สถานที่จัดประชุม ผ่านระบบ zoom  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume การประชุมวิชาการทางการยศาสตร์ Virtual ErgoCon2021  Proceeding Paper Issue 28 พฤษภาคม 2564 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ C1-C8  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกระเปาะแห้งและความร้อน การ ประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสของความร้อน ในเกษตรกรทำงานกลางแจ้ง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 ของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กันยายน 2566 ถึง 26 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) 
สถานที่จัดประชุม Best Western Plus Wanda Grand Hotel  จังหวัด/รัฐ นนทบุรี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 16-24  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสมาคมอาชีวอนามัยและควำมปลอดภัยในการทำงาน 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper