2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637110006-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑามาศ ฉากครบุรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHUTHAMAS CHAGKORNBUREE
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 59/2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 59/2022 on May 18, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโปรแกรมการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านการรับสัมผัสสารกำจัดวัชพืชและสารกำจัดแมลงในเกษตรกรผู้ฉีดพ่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE HEALTH RISK ASSESSMENT PROGRAM DEVELOPMENT ON HERBICIDE AND INSECTICIDE EXPOSURE AMONG PESTICIDE SPRAYERS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 1 พฤศจิกายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 154/2564 ลว 12 กค 64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-