2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบวกและความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ประสบการณ์เป็นฐาน (EBL) ร่วมกับแนวคิด TPACK Model 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN 2697-4681 (Print) , 2697-469X (Online) 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2566
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ประสบการณ์เป็นฐาน (EBL) ร่วมกับแนวคิด TPACK Model โดยให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีความสามารถในการคิดเชิงบวกอยู่ในระดับมากขึ้นไปและ 2) พัฒนาความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ประสบการณ์เป็นฐาน (EBL) ร่วมกับแนวคิด TPACK Model โดยให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดเชิงบวกเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 คิดเป็นร้อยละ 80.75 ของคะแนนเต็มและมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
     คำสำคัญ การจัดการเรียนรู้ประสบการณ์เป็นฐาน (EBL), แนวคิด TPACK Model, ความสามารถในการคิดเชิงบวก, ความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 
ผู้เขียน
625050178-1 น.ส. ฟารดา วิเชียรศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0