2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมป้องกันการให้ยาคลาดเคลื่อนต่ออุบัติการณ์และลักษณะการให้ยาคลาดเคลื่อนของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยหนัก 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กันยายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร มฉก. วิชาการ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
     ISBN/ISSN 0859-9343/256 1-1398 
     ปีที่ 26 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมป้องกันการให้ยาคลาดเคลื่อนในหอผู้ป่วยหนักต่ออุบัติการณ์และลักษณะการให้ยาคลาดเคลื่อน (Medication administration error: MAE) กลุ่มตัวอย่าง คือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 18 ราย ที่ดำเนินการให้ยา 4640 ครั้ง เครื่องมือวิจัยได้แก่โปรแกรมป้องกันการให้ยาคลาดเคลื่อนฯ แบบเก็บข้อมูลการให้ยา แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของพยาบาลและแบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ Mid p-value ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเปรียบเทียบมีอุบัติการณ์ MAE 22.90 ครั้ง/1,000-วันนอน กลุ่มทดลองมีอุบัติการณ์ MAE 10.75 ครั้ง/1,000-วันนอน อุบัติการณ์การแตกต่างกัน 12.15 ครั้ง/1,000-วันนอน (IRD 12.15, 95% CI [-21.25, 45.55], p=0.566) โดยกลุ่มเปรียบเทียบเกิด MAE มากกว่ากลุ่มทดลอง 2.13 เท่า (IRR 2.13, 95% CI [0.17, 111.80], p=0.566) พยาบาลหัวหน้าทีมมีวินัยในการปฏิบัติตามโปรแกรมฯ ร้อยละ 99.75 พยาบาลเจ้าของไข้มีวินัยในการปฏิบัติตามโปรแกรมฯ ร้อยละ 99.95 และพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมฯ ร้อยละ 95.56 ผลการศึกษานี้แสดงว่าโปรแกรมป้องกันการให้ยาคลาดเคลื่อนฯ อาจช่วยลดอุบัติการณ์การให้ยาคลาดเคลื่อน และมีแนวโน้มที่ดีในการนำไปใช้ได้จริง 
     คำสำคัญ โปรแกรม, การป้องกันการให้ยาคลาดเคลื่อน, พยาบาลวิชาชีพ, หอผู้ป่วยหนัก 
ผู้เขียน
625060051-9 น.ส. สุจิตรา รัตนจุทานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0