2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060051-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุจิตรา รัตนจุทานนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUJITRA RATTANAJUTANON
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมป้องกันการให้ยาคลาดเคลื่อนในหออภิบาลผู้ป่วยต่อผลลัพธ์ที่คัดสรร 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effects of medication error prevention program in an intensive care unit on selected outcomes 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 กุมภาพันธ์ 2564
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 มีนาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 74/2563 ลว.8 พ.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-